چسپ حساس به فشار

پایا رزین برای پارچه ها و فیلم های پلیمری پوشش و لایه لایه سازی لاتکس آکریلات استایرن کربوکسیلیاته بوتادین آکریلات را ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات ما با بخش بازرگانی ما تماس بگیرید

کتابچه راهنمای ایمنی
میتوانید ضمن مشاهده توضیحات آخرین نسخه MSDS ما را دانلود کنید

Viscosity*

Brookfield DVE 100rpm @25°C

TRADE NAME
CHEMISTRY
SOLID CONTENT
VISCOSITY *
MFFT
PH
FILM HARDNESS
DECCRIPTION
TRADE NAME CHEMISTRY SOLID CONTENT VISCOSITY MFFT PH FILM HARDNESS DESCRIPTIOIN
PAYTEX S2B35A X-SBA LATEX 49-50 100-500 >0 7.5-8.5 high adhesion to polyethylene and polypropylene films , tacky dry film
PAYTEX S2B35 X-SBA LATEX 49-50 100-500 >0 7.5-8.5 high adhesion to synthetic fibers , tacky dry film
بهتر است بدانید

محصولات ما آسیب جدی به محیط زیست وارد نمی کنند

مواد ما هیچ مشکلی در برخورد با ظروف ندارد آن را از یخ زدگی و نور خورشید بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگه دارید

تاریخ انقضاء این محصول: حداقل شش ماه ، آن را در انبار داخلی مناسب نگه دارید.

مقرره (EC) شماره 1272/2008 مجله اروپایی و شورا در تاریخ 16 دسامبر 2008 در مورد طبقه بندی ، برچسب زدن و بسته بندی مواد و مخلوط ها ، اصلاح و لغو دستورالعمل های 67/548 / ΕΟΚ و 1999/45 / EC و اصلاح آیین نامه (EC) شماره 1907/2006

برای اطلاعات بیشتر فایل pdf MSDS را بارگیری کنید