کتابچه راهنمای ایمنی
میتوانید ضمن مشاهده توضیحات آخرین نسخه MSDS ما را دانلود کنید

Viscosity*

Brookfield DVE 100rpm @25°C

TRADE NAME
CHEMISTRY
SOLID CONTENT
VISCOSITY *
MFFT
PH
FILM HARDNESS
DECCRIPTION
TRADE NAME CHEMISTRY SOLID CONTENT VISCOSITY MFFT PH FILM HARDNESS DESCRIPTIOIN
PAYTEX M15T X-SBR LATEX 49-50 100-450 20 7.5-8.5 high gloss paper and paper board coating , good print ability
PAYTEX NL25 X-SBR LATEX 49-50 200-900 >0 7.5-8.5 very Soft modification of anionic emulsion bitumen.crack resistance in low temperature and flow resistance in high temperature
PAYTEX NL25 X-SBR LATEX 49-50 200-900 >0 7.5-8.5 very soft for compounding with natural latex and nitrile latex
PAYTEX M100HP2 X-SBR LATEX 49-50 50-350 >0 6.5-7.5 medium high adhesion to artificial grass fiber.high filer load ability.good water resistance
PAYTEX NL10HPA X-SBR LATEX 49-50 100-400 >0 6.5-7.5 soft good adhesion to artificial grass
PAYTEX NL10HPJA X-SBR LATEX 49-50 50-300 >0 6.5-7.5 soft high filer load ability,highly flexible and good adhesion to fibers of artificial grass
PAYTEX M15HP2 X-SBR LATEX 49-50 50-300 > 15 6-7 medium to hard high filer load ability,low viscosity compounding,excellent adhesion for secondary back coating for wall to wall carpet
PAYTEX PH 25 X-SBR LATEX 49-50 100-500 25< 7.5-8.5 medium to hard excellent water resistance,good filer load ability
PAYTEX M05HP2A X-SBR LATEX 49-50 50-300 >0 6-7 medium high filer load ability,low viscosity compounding,excellent adhesion for secondary back coating for wall to wall carpet
PAYTEX PH20S X-SBR LATEX 49-50 100-500 25< 7.5-8.5 medium to hard high penetration latex for woven carpet
PAYTEX NL25MS X-SBR LATEX 48-50 500-2500 >0 4-5 very Soft for modification cationic emulsion bitumen
PAYTEX PH45 X-SBR LATEX 49-50 100-400 58 7.5-8.5 Hard heat forming textiles , excellent water resistant , dipping and back coating technic
PAYTEX NL15 X-SBR LATEX 49-50 250-650 >0 7.5-8.5 Soft high filler/polymer ratio , harder than PAYTEX NL25 , excellent adhesion
PAYTEX PH58 X-SBR LATEX 49-50 100-300 68 7.5-8.5 Hard heat forming textiles , excellent water resistant , dipping and back coating technic
PAYTEX PH48 X-SBR LATEX 49-50 100-300 58 7.5-8.5 Hard heat forming textiles , excellent water resistant , dipping and back coating technic
PAYTEX NL25 X-SBR LATEX 49-50 200-900 0 7.5-8.5 Very Soft high filler load ability, excellent water resistant , dipping and back coating technic
PAYTEX NL10 X-SBR LATEX 49-50 200-500 >0 7.5-8.5 Soft Back Coating,high filler load ability excellent water resistant , dipping and back coating technic
PAYTEX M15T X-SBR LATEX 49-50 100-500 25< 7.5-8.5 Medium good filler load ability excellent water resistant , dipping and back coating technic
PAYTEX M100 X-SBR LATEX 49-50 150-500 10 7.5-8.5 Medium to Soft softer than PAYTEX M15T good filler load ability excellent water resistant , dipping and back coating technic
PAYTEX PH35 X-SBR LATEX 49-50 100-300 45 7.5-8.5 Hard dipping of non woven and back Coating of carpet
بهتر است بدانید

محصولات ما آسیب جدی به محیط زیست وارد نمی کنند

مواد ما هیچ مشکلی در برخورد با ظروف ندارد آن را از یخ زدگی و نور خورشید بین 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگه دارید

تاریخ انقضاء این محصول: حداقل شش ماه ، آن را در انبار داخلی مناسب نگه دارید.

مقرره (EC) شماره 1272/2008 مجله اروپایی و شورا در تاریخ 16 دسامبر 2008 در مورد طبقه بندی ، برچسب زدن و بسته بندی مواد و مخلوط ها ، اصلاح و لغو دستورالعمل های 67/548 / ΕΟΚ و 1999/45 / EC و اصلاح آیین نامه (EC) شماره 1907/2006

برای اطلاعات بیشتر فایل pdf MSDS را بارگیری کنید